Vogelbuurt, Ulft

Het herstructureringsgebied Vogelbuurt bestond uit een groot en eentonig woongebied met vooral systeembouwwoningen met een enigszins armoedige uitstraling en een negatief imago. Sacon heeft samen met de bewoners en betrokken partijen een masterplan vastgesteld.

Kern van het masterplan is de logische opdeling van de Vogelbuurt in kleinere, herkenbare eenheden als gevolg van een nieuwe (hoofd)wegenstructuur. Voor elk deelgebied is een eigen karakteristiek bepaald die het imago van de woningen en de woonomgeving heeft veranderd. De karakteristiek is door ons opgenomen in een beeldkwaliteitskader. De karakteristieken zijn geënt op latent aanwezige gebiedskenmerken: Gaarden, Parkbuurt en Bosveld.

Op basis van het masterplan is het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt. De nieuwe wegenstructuur is vastgelegd in (principe)profielen. Hierin zijn noodzakelijke parkeerplaatsen ingepast en is de hoofdgroenstructuur bepaald. Het stedenbouwkundig plan geeft inzicht in te slopen dan wel te renoveren woningen. Waar woningen gesloopt worden, ontstaan ontwikkellocaties waarvoor proefverkaveling(en) zijn opgezet. Deze proefverkavelingen maken een toetsing van de exploitatieve haalbaarheid mogelijk en geven inzicht in de (gewenste) woningdifferentiatie.

Herstructurering van een wijk met een dergelijke omvang is een langdurig proces. De woningen worden gefaseerd gerenoveerd en gebouwd en de woonomgeving heringericht. Aannemers zijn geselecteerd voor opeenvolgende deelprojecten. Marktveranderingen maakten herbezinning en onderzoek naar alternatieven noodzakelijk.

Gedurende dit hele traject waren wij betrokken bij:

  • Planvoorbereidingen.
  • Plantoetsingen.
  • Detailuitwerkingen.
  • Het in beeld brengen van mogelijke alternatieven.
  • Advies over tijdelijk grondgebruik.

Opdrachtgever
Wonion, Ulft

Opdracht
Opstellen en begeleiden herstructureringsplannen Vogelbuurt, Ulft

Ontwerp en realisatie
2008 – 2014

Terug naar projecten