Bomenbuurt, Ulft

Het plangebied 'Bomenbuurt' vormt de 1e fase van de toekomstig woongebied Biezenakker in Ulft. Dit plandeel grenst aan de Vogelbuurt en wordt in stedenbouwkundige zin gezien als een 'scharnierpunt'. Zowel met de (te herstructureren) Vogelbuurt als met het overig deel van de Biezenakker is er een ruimtelijke samenhang. Voor het plangebied is een 'richtinggevend' verkavelingsplan gemaakt en een beeldkwaliteitkader voor architectuur en openbare ruimte.

Doel is te komen tot een gedifferentieerde groene buurt met grondgebonden woningen. Vanuit de ambitie om nul-energiewoningen te realiseren, zijn zoveel mogelijk woningen zuid georiƫnteerd.
Het hart van de buurt wordt gevormd door een groene open ruimte met solitaire bomen en boomgroepen. Deze ruimte heeft een functie als natuurlijke speelplek en ontmoetingsplek in de buurt. Rondom deze groene ruimte zijn de bouwblokken gesitueerd aan autovrije woonpaden. Hierdoor ontstaat een groene dooradering van de buurt. De west- en noordrand worden gevormd door (toekomstige) hoofdwegen van het plangebied Biezenakker. Deze wegen hebben een beoogd karakter van dorpsstraat. De oostrand wordt gevormd door het Oerseveld, een belangrijke langzaamverkeerroute op wijkniveau. Deze wordt over de gehele lengte autovrij gemaakt. De bestaande volkstuintjes/bloementuinen in de zuidpunt van het plangebied hebben een plek gekregen in het nieuwe plan. De groenzone met boombeplanting en langzaamverkeerroute grenzend aan dit tuinencomplex vormt een belangrijke ecologische en ruimtelijke verbinding tussen de bestaande, nieuwe en nog te ontwikkelen woonbuurt.

Het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteit en duurzaamheidambitie vormden de basis voor een meervoudige aanbesteding aan een vijftal consortia. Mede vanuit de gemeentelijke ambitie om de werkgelegenheid lokaal een positieve impuls te geven, is de planontwikkeling versneld tot stand gekomen.

foto architectuur: Arx Architecten

Opdrachtgever
Wonion
Gemeente Oude IJsselstreek

Opdracht
Stedenbouwkundig plan
Duurzame proefverkaveling
Beeldkwaliteitkader

Realisatie
2011

Terug naar projecten