De Wijert, Groningen

De Wijert is een na-oorlogse woonwijk gelegen ten zuiden van het centrum van Groningen. In opdracht van Lefier zijn stedenbouwkundige en duurzame randvoorwaarden opgesteld voor een herontwikkeling op vier locaties, waar in totaal zes bouwblokken met ouderenwoningen plaats maken voor 28 nieuwe eengezinswoningen. Verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de buurt waren aanleiding voor de opdrachtgever om duurzaamheid als integraal onderdeel in de planvorming mee te nemen.

In de randvoorwaarden zijn stedenbouwkundige uitgangspunten ten aanzien van rooilijnen, bouwhoogtes, woonoriëntatie, parkeren en de beeldkwaliteit van woningen en woonomgeving vastgelegd. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de uitgangspunten ten aanzien van duurzaam bouwen. Zo zijn bouwhoogtes vastgelegd om zodoende goede zoninstraling mogelijk te maken. Brede ondiepe plattegronden zijn toegepast ten gunste van ruimte en daglicht. De woonoriëntatie van de woningen is gericht op het openbaar gebied (straat of binnenhof) en op de naastgelegen singel. Samen met de opdrachtgever is een ambitieus energiepakket vastgesteld en zijn de woningen voorbereid op actieve zonne-energie en warmtepompsystemen. De woningen hebben vegetatiedaken om het regenwater te bufferen. De maatregelen ten aanzien van water, groen, materiaalgebruik, gezondheid, afval en woonkwaliteit zijn vastgelegd middels de methode GPR gebouw.
De randvoorwaarden dienden uiteindelijk als basis voor een selectieprocedure voor een combinatie van architect en aannemer.

Het project heeft een groot spin-off effect doordat de afvalverwerker en de plaatselijke VMBO school betrokken zijn bij het verwerken en hergebruiken van het bouw- en sloopafval. Zo worden stenen toegepast die bestaan uit vermalen afval van het bestaande metselwerk van de gesloopte woningen. Bij de selectie en betrokkenheid van toekomstige kopers vormden energiebesparing en duurzaamheid belangrijk thema’s.

Opdrachtgever
Lefier Groningen

Opdracht
Opstellen stedenbouwkundige en duurzame randvoorwaarden tbv viertal herontwikkelingslocaties

Ontwerp
2007

Terug naar projecten