H2O, Hattemerbroek

Grootschalige duurzame energieopwekking zal in de nabije toekomst steeds vaker een ruimtelijk probleem vormen. Het jonge, aardgasvrije bedrijvenpark H2O is bij uitstek geschikt om energieleverend te worden. Samen met energieregisseur PM Duurzaam, ondernemers van het Bedrijvenpark H2O en de gemeente Oldebroek heeft SACON in het kader van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Masterplan Klimaat een Energie opgesteld voor het bedrijvenpark.

Het bebouwd en onbebouwd oppervlak op H2O willen we benutten voor energieopwekking. Daarbij is autarkie één van de oplossingen om niet afhankelijk te zijn van de heersende netcongestie op het park. Samen met ondernemers in de transportsector kunnen stappen gezet worden van fossiel naar groene waterstof.

Interpretatie opgave
Door het verbeelden van de ‘stip op de horizon’, het toekomstig, energieleverend en natuurrijk H2O, laten we zien welke kansen en mogelijkhe­den er zijn voor verduurzaming van het bedrij­venpark. Dit toekomstbeeld is een wensbeeld, dat ontstaat door stapsgewijze veranderingen en verbeteringen, die de komende jaren geïmple­menteerd kunnen worden. De focus ligt hierbij op opwekking van duurzame elektriciteit door zon en wind, lokale energieopslag van energieover­schotten en het creëren van ruimte voor bewe­ging, recreatie en biodiversiteit.

Er is gezocht naar oplossingen, die zowel de omgevingskwa­liteit als de biodiversiteit verbeteren en tegelij­kertijd de herkenbaarheid van H2O als duurzaam bedrijvenpark versterken. Hierbij worden ook verbindingen gelegd met de omgeving. Onderne­mers zijn uitgedaagd en geënthousiasmeerd om (toekomstig) energieproducent te worden.

Energieopslag nu en in de toekomst
Oplossingen voor het dempen van de netcongestie zijn van belang op korte termijn. Individuele oplossingen bieden ruimte en zijn tevens financieel aantrekkelijk wanneer de vergoeding voor terugleveren ver­dwijnt of zelfs geld kost. Collectieve oplossingen voor opslag zijn energetisch interessant, maar wettelijk nog niet uitvoerbaar. Daarnaast zorgt een mix van zon en wind voor een demping van de pieken op het net. Transportondernemers op het terrein zien kansen voor waterstof als energie­drager. Nabij de nieuwe afslag Wezep/H2O zou een waterstofstation ingepast kunnen worden. Dit biedt (toekomstige) mogelijkheden voor de productie en levering van groene waterstof. Middels het parkmanagement kan het bedrijvenpark collec­tieve maatregelen tot uitvoering brengen. Op lange termijn blijft behoud en versterking van het draagvlak voor verduurzaming bij de onderne­mers belangrijk.

Contact opnemen