SACON architecten is een bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap / woonomgeving. We ontwerpen op het snijvlak van deze vakgebieden en dat bepaalt de kwaliteit van onze projecten. Onze missie is: vormgeven van een aangename leefomgeving.

VISIE

SACON architecten ontwerpt voor mensen vanuit de overtuiging dat de omgeving invloed heeft op het welbevinden van zijn gebruikers. Ons doel is voor hen een inspirerende omgeving te realiseren. Een plek waar mensen zich thuis voelen. We verdiepen ons in de specifieke gebruikerswensen. Wij reageren met ons ontwerp ook op de context. We behouden hierbij wat goed is en versterken wat beter kan. Door onze werkwijze ontstaan plannen met eigenheid en krijgen de gebruikers binding met de plek.

Leefbaarheid

Wij ontwerpen vanuit de gedachte dat we met het vormgeven van woonomgeving en architectuur voorwaarden kunnen scheppen voor leefbaarheid.

Participatie

Wij praten mét betrokkenen in plaats van over betrokkenen. Dat resulteert in betere en breed gedragen plannen. Wij vinden een goede organisatie van het proces wezenlijk voor het realiseren van een optimaal resultaat. De communicatie met gebruikers, omwonenden, opdrachtgevers en bouwteampartners maakt duidelijk of ambities en verwachtingen op hetzelfde niveau liggen, en waar kansen en mogelijkheden zijn. Maar ook waar zich problemen kunnen voordoen en hoe deze opgelost kunnen worden.

Betaalbaarheid

Haalbaarheid en kwaliteit zijn belangrijk. In deze tijd waar veel ontwikkelingen onder druk staan moeten financiële middelen efficiënt worden ingezet. Dat vraagt om een heldere positionering van het belang en de rol van de architectuur en leefomgeving. Kwaliteit hoeft niet altijd geld te kosten en een met zorg en aandacht gemaakt plan draagt altijd bij aan de verbetering ervan. We durven te dromen, maar bouwen géén luchtkastelen. We toetsen door het proces heen de financiële en technische haalbaarheid. Als voorloper in de BIM ontwikkeling werken we aan een efficiënte samenwerking in de bouw binnen planning en budget.

BIM

SACON architecten loopt in de voorhoede van de BIM ontwikkelingen en verzorgt, naast de BIM uitwerking van eigen projecten, ook BIM advies, ondersteuning en modelleerwerk voor de markt. De kracht van BIM (Bouwwerk Informatie Model) zit in de geïntegreerde informatie van de adviserende en de uitvoerende disciplines. In deze samenwerking, die verloopt van grof naar fijn, worden plannen uitgewerkt in een gemeenschappelijk digitaal model. Door onze kennis en ervaring met BIM kunnen we sturing geven aan het BIM proces met als resultaat een efficiënte voorbereiding van het bouwproject, een uitvoering die verloopt zoals gepland en binnen het overeengekomen budget. Sacon verricht ook BIM diensten voor bouwbedrijven en collega architecten.

Energie

SACON architecten heeft veel kennis van en ervaring met duurzaam en energieneutraal bouwen, zowel vanuit gerealiseerde projecten als van de huidige trends en ontwikkelingen. In onze ontwerpen van gebouwen, woningen en inrichting van de woonomgeving vormt duurzaamheid een integraal onderdeel van onze visie op de opgave. Ook adviseren we ten aanzien van dit onderwerp. Daarnaast werken we samen met partners aan de ontwikkeling van duurzame en energieneutrale concepten. Wij zijn al jaren betrokken bij verduurzamingsprojecten zoals de nul op de meter (NOM) projecten. Daarnaast is ons project Energiek Nagele één van de proeftuinen voor ‘aardgasvrij wijken’ van het ministerie van BZK.

Circulariteit

Als deelnemende partner in Cirkelstad Zwolle denken wij mee om van circulariteit de toekomstige werkelijkheid te maken.

Verbinden

In een maatschappij die in beweging is wijzigen de opgaven, de procesorganisaties, de financiële stromen. In tijden van economische druk is er bovendien minder budget om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten terwijl innovatie juist noodzakelijk is. De kunst is in situaties die aan verandering onderhevig zijn de juiste (strategische) beslissing te nemen. Het gaat om het samenbrengen van complexe uitgangspunten tot een visie, waarin samenhang, strategie, vernieuwing en flexibiliteit geborgd zijn. Aan de hand van een visie kunnen (veranderings)processen opgestart en doorlopen worden. Onze rol en positie in het ontwikkelingstraject is vaak die van generalist - verbinder, stimulator en inspirator van vernieuwingsprocessen. Visieontwikkeling voor zorginstellingen, semi overheidsorganisaties en commerciële marktpartijen zitten in onze portefeuille.

Bekijk alle nieuwsberichten