Sportpark Marslanden

Sportpark Marslanden biedt ruimte aan verschillende sportverenigingen. Deze zijn zich er van bewust dat de verenigingsstructuur onder druk zal komen te staan. Naar verwachting zullen veel sporters in de toekomst niet meer in clubverband maar op individuele basis of in andere meer flexibele organisatieverbanden willen sporten. Bovendien zijn verschillende accomodaties op het park verouderd en aan vervanging toe.

Verenigingen hebben zich daarom verenigd in de Stichting Sportpark Marslanden om zich te beraden over de toekomst van het park. Een duurzaam, toekomstbestendig en vitaal park heeft daarin een brede(re) sociaal-maatschappelijke betekenis. Ze biedt ruimte voor ontmoeten en bewegen in samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties.

Met onze structuurvisie hebben we een ruimtelijk raamwerk vastgelegd dat zorgt voor een betere herkenbaarheid/toegankelijkheid en hechting aan de omgeving. Door een duidelijke hoofdstructuur wordt de interne oriëntatie verbeterd en de momenteel ervaren tweedeling opgeheven. Door goede langzaam-verkeersverbindingen met aangrenzend woongebied krijgt het sportpark meer het karakter van openbaar parkgebied waarin ruimte is voor een nieuwe ‘multifunctionele’ accommodatie. Ook een aanzienlijk deel van de velden zal multifunctioneel inzetbaar zijn. Op deze manier kan het sportpark optimaal worden benut.

Met de structuurvisie wordt een eerste stap gezet in de transformatie naar duurzaam sportpark, zowel op het gebied van energie als op het gebied van gebruik en samenwerking.

Contact opnemen