Vogelbuurt-Biezenakker, Ulft

Met het masterplan Vogelbuurt-Biezenakker is onderzocht op welke manier de (te herstructureren) Vogelbuurt met woningbouw-ontwikkeling op Biezenakker kan leiden tot een nieuwe wijk rondom een ‘groen hart’. Kern van dit groene hart vormen de voetbalvelden van de Ulftse Boys, opgenomen in een parkachtige omgeving. Het Masterplan laat verschillende ‘buurten’ zien waaruit de toekomstige woonwijk is opgebouwd. Duurzaamheid was een belangrijk thema bij de planvorming.
Na de eerste verkavelingsonderzoeken is de woningmarkt zodanig verandert dat verdere uitwerking van het gebied Biezenakker achterwege is gebleven, met uitzondering van de ‘Bomenbuurt’.

Het plangebied ‘Bomenbuurt’ vormde de 1e fase van het toekomstig woongebied Biezenakker in Ulft.
Doel is te komen tot een gedifferentieerde groene buurt met grondgebonden woningen. Vanuit de ambitie om nul-energiewoningen te realiseren, zijn zoveel mogelijk woningen zuid georiënteerd.

Het hart van de Bomenbuurt wordt gevormd door een groene open ruimte met solitaire bomen en boomgroepen. Deze ruimte heeft een functie als wadi/natuurlijke speelplek en ontmoetingsplek in de buurt. Rondom deze groene ruimte zijn de bouwblokken gesitueerd aan autovrije woonpaden. Hierdoor ontstaat een groene dooradering van de buurt. De west- en noordrand worden gevormd door (toekomstige) hoofdwegen van het plangebied Biezenakker. Deze wegen hebben een beoogd karakter van dorpsstraat. De oostrand wordt gevormd door het Oerseveld, een belangrijke langzaamverkeerroute op wijkniveau. Deze wordt over de gehele lengte autovrij gemaakt. De bestaande volkstuintjes/bloementuinen in de zuidpunt van het plangebied hebben een plek gekregen in het nieuwe plan. De groenzone met boombeplanting en langzaamverkeerroute grenzend aan dit tuinencomplex vormt een belangrijke ecologische en ruimtelijke verbinding tussen de bestaande, nieuwe en nog te ontwikkelen woonbuurt.

Het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteit en duurzaamheidambitie vormden de basis voor een meervoudige aanbesteding aan een vijftal consortia. Arx Architecten maakte deel uit van het geselecteerde consortium. De architectuur van de woningen is van haar hand.

Contact opnemen