Vogelbuurt, Ulft

De Vogelbuurt bestond uit een groot en eentonig woongebied met vooral systeembouwwoningen, een enigszins armoedige uitstraling en een negatief imago. Ingrepen op structuurniveau zijn gerelateerd aan de beoogde ontwikkeling van een nieuw woongebied (Biezenakker) ten westen van de buurt. Daarvoor is in eerste instantie samen met de bewoners en betrokken partijen het masterplan Vogelbuurt-Biezenakker vastgesteld.

Kern van het herstructureringsplan is de logische opdeling van de Vogelbuurt in kleinere, herkenbare eenheden als gevolg van een nieuwe (hoofd)wegenstructuur. Voor elk deelgebied is een eigen karakteristiek bepaald die het imago van de woningen en de woonomgeving veranderd en de deelgebieden voorziet van een eigen identiteit. De karakteristiek is door ons opgenomen in een beeldkwaliteitskader. De karakteristieken zijn geënt op aanwezige gebiedskenmerken in de directe omgeving: Gaarden, Parkbuurt en Bosveld.

Op basis van het herstructureringsplan zijn gefaseerd deelplannen verder uitgewerkt. In het stedenbouwkundig basisplan zijn de nieuwe wegenstructuur vastgelegd in (principe)profielen, zijn noodzakelijke parkeerplaatsen ingepast en is de hoofdgroenstructuur bepaald. Het stedenbouwkundig plan geeft inzicht in te slopen dan wel te renoveren woningen. Waar woningen gesloopt worden, ontstaan ontwikkellocaties waarvoor proefverkaveling(en) zijn opgezet. Deze proefverkavelingen maken een toetsing van de exploitatieve haalbaarheid mogelijk en geven inzicht in de (gewenste) woningdifferentiatie.

Herstructurering van een wijk met een dergelijke omvang is een langdurig proces. De woningen worden gefaseerd gerenoveerd en gebouwd en de woonomgeving heringericht. Consortia van aannemers en architecten c.s. zijn geselecteerd voor opeenvolgende deelprojecten. De gemeente Oude IJsselstreek volgde met herinrichting van de woonomgeving. Het hele proces is door ons begeleid.

Marktveranderingen maakten herbezinning en onderzoek naar alternatieven noodzakelijk. Gedurende dit hele traject waren wij bijvoorbeeld betrokken bij: planvoorbereidingen, plantoetsingen, detailuitwerkingen, het in beeld brengen van mogelijke alternatieven en advies over tijdelijk grondgebruik.

Contact opnemen