Sluiskwartier, Deventer

Het Sluiskwartier is een stadsdeel met een strategische ligging aan de rand van de binnenstad van Deventer, de IJssel en de Buitengracht. Het van oorsprong levendige en bedrijvige Sluiskwartier is door het wegtrekken van bedrijvigheid, grote infrastructurele veranderingen (waaronder het dempen van de haven en de sluis waar het gebied zijn naam aan ontleend) in verval geraakt.

De ambitie is het Sluiskwartier te ontwikkelen tot een onderscheidend stedelijk woon- en werkgebied, waarbij de rijke historie een inspiratiebron is voor de toekomstige ontwikkelingen. Een analyse van de (historische) kenmerken en mogelijkheden van het gebied vormt de basis van het plan. De aanwezige kwaliteiten zijn een goede basis om op deze plek aan meerdere generaties (ver)nieuw(ende) woon- en werkvormen te bieden en hier een levendig gebied met een mix aan functies te realiseren. Cultuurhistorisch waardevolle panden worden behouden en nieuwbouw wordt ingepast. De nu nog verborgen sluisresten zullen weer zichtbaar gemaakt en gerestaureerd worden en ingepast in de nieuwe inrichting van het Sluiskwartier.

In het stedenbouwkundig plan zijn drie gebieden te onderscheiden; het Pothoofd langs de IJssel, het stedelijk erf en het daaraan grenzende groengebied. Tussen de relatief grootschalige woongebouwen (de Panoramaflat en de Pothoofdflat, beiden zeven verdiepingen op een plint) gaan de bestaande en nieuw te bouwen panden een in maat, schaal en sfeer samenhangend ensemble vormen. Voor elk kavel is een bouwenvelop bepaald en in kavelpaspoorten en een beeldkwaliteitplan zijn de kaders voor planuitwerking per kavel gespecificeerd.

Het ontwikkelplan welke SACON samen met City Developers, in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer, heeft opgesteld voor het Sluiskwartier is in oktober 2021 vastgesteld door de raad. Maart 2022 zijn het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitplan goedgekeurd door het college op basis waarvan de bestemmingsplan procedure is gestart.

Contact opnemen