Vrijheidswijk, Leeuwarden

Opdrachtgever
WoonFriesland

Opdracht
Herstructurering Vrijheidswijk
Renovatie 108 woningen en facelift flatgebouw
Sloop van 63 woningen en 100 flatwoningen
Nieuwbouw van 56 woningen en 12 appartementen

Realisatie
2009 – 2011

Aannemer
Jorritsma Bouw

Categorie
Wonen
Renoveren en transformeren

 

De Vrijheidswijk is een karakteristieke ‘stempelwijk’ aan de noordrand van Leeuwarden. Ze bestaat uit laagbouwwoningen rondom vier hoven en flats van vijf tot twaalf verdiepingen. Door verschillende omstandigheden was de wijk afgezakt naar de onderkant van de woonmarkt. Dit was aanleiding tot een ingrijpende herstructurering met stedenbouwkundige en architectonische ingrepen en een nieuwe inrichting van de woonomgeving. Met de plannen is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke en kenmerkende stempelverkaveling van de wijk.

Om de aantrekkelijkheid en de (sociale) veiligheid te vergroten zijn verbindingen/onderdoorgangen gerealiseerd tussen de verschillende hoven. De oorspronkelijke ingesloten en versteende hoven zijn daarbij opener en groener geworden, het parkeren is daarbij langs insteekwegen geconcentreerd.
Ook zijn bergingen voor de woningen verwijderd waardoor meer zicht is op straat is gecreëerd en het wonen minder anoniem is geworden. In plaats van de bergingen zijn brede stoepen geïntroduceerd die gedeeltelijk door bewoners in gebruik kunnen worden genomen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het sociale leven op straat.

Een aanzienlijk deel van de woningen en appartementen is meer of minder ingrijpend gerenoveerd.
Ook het gevelbeeld is op een aantal plekken gewijzigd; optoppingen en aftoppingen zorgen voor een grotere woningvariatie en geven het straatbeeld meer geleding.

Naast renovatie is een deel van de woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw, deels specifiek gericht op senioren. Om bewoners bij de planvorming te betrekken, is een groot aantal bewonersinformatieavonden georganiseerd en is veel draagvlak ontstaan voor de plannen, 90% van de bewoners stemde in.

Contact opnemen